Home » Alpy: Dolomity, Geol Gia LP, Priesmyky a Sedl V Alp Ch, Vrchy V Alp Ch, Dufourspitze, Matterhorn, Mont Blanc, Bregenzerwaldg by Books LLC
Alpy: Dolomity, Geol Gia LP, Priesmyky a Sedl V Alp Ch, Vrchy V Alp Ch, Dufourspitze, Matterhorn, Mont Blanc, Bregenzerwaldg Books LLC

Alpy: Dolomity, Geol Gia LP, Priesmyky a Sedl V Alp Ch, Vrchy V Alp Ch, Dufourspitze, Matterhorn, Mont Blanc, Bregenzerwaldg

Books LLC

Published August 10th 2011
ISBN : 9781232991540
Paperback
32 pages
Enter the sum

 About the Book 

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 31. Kapitoly: Dolomity, Geol gia lp, Priesmyky a sedl v Alp ch, Vrchy v Alp ch, Dufourspitze, Matterhorn, Mont Blanc, Bregenzerwaldgebirge, Grandes Jorasses, Brennersk priesmyk, Marmolada, Austroalp nska z na, MonteMoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 31. Kapitoly: Dolomity, Geol gia lp, Priesmyky a sedl v Alp ch, Vrchy v Alp ch, Dufourspitze, Matterhorn, Mont Blanc, Bregenzerwaldgebirge, Grandes Jorasses, Brennersk priesmyk, Marmolada, Austroalp nska z na, Monte Civetta, Lyskamm, Penninick z na, V chodn Alpy, Eiger, Vysok Taury, Meliatikum, Tre Cime, Piz Bernina, Glarusk n sun, J lske Alpy, Ortler, N rodn park Vanoise, Gran Paradiso, Apulsk plat?a, Alcapa, Piz Badile, Helv tska z na, Brian onnaisk mikrokontinent, Piemontsko-ligursk oce n, Meliatsko-halstattsk oce n, Dom, Dinarikum, Valaisk oce n, Finsteraarhorn, Grossglockner, Pasterze, krlatica, Dachstein, Bavorsk Alpy, Triglav, Zugspitze, Krimmlsk vodop dy, Massif des crins. V atok: Alpy s p smov pohorie, ktor je s as?ou terci rneho orog nu tvoriaceho s as? alpsko-himal jskej s stavy. Patria k jej severnej vetve naz vanej alpidy, ktor sa tiahne ju nou a strednou Eur pou a do zie. Tento re?azec h r vznikol po?as viacer ch f z Alp nskeho orog nu. Alpy vznikli v d sledku zr ky Apulskej a Eur zijskej tektonickej platne po?as ktorej zanikla z padn as? p vodn ho oce nu Tethys. Ve?k mechanick nap tie pri ich zr ke p sobilo na horniny nach dzaj ce sa na dne paniev oce nu Tethys a sp sobilo ich zvr snenie, kryhov pre myky, odlepenie a n sun, na sever k predpoliu, v podobe pr krovov. Predpolie lp tvor Eur pska platforma a herc nsky konsolidovan pohoria Massif Central, Vog zy, Shwartzwald a ?esk mas v. Najv ie horotvorn pohyby nastali v kriede, oligoc ne a mioc ne. Pri t chto horotvorn ch dejoch boli do trukt ry lp zavr snen aj viacer star ie celky, ktor dnes tvoria najvy ie ?asti pohoria. V skum geol gie lp, na ktorom sa podie?ali geol govia viacer ch eur pskych kraj n, v znamne ovplyvnil celkov v voj viacer ch odborov geol gie a Alpy s dodnes miestom, kam mieria mnoh odborn ci, ktor sa zdokona?uj vo v skume orog nnych p siem. Poz cia lp v r mci alp nskej vr sovo-pr krovovej stavby.Alpy ...