Home » Eskoslovensk PR Vo: Lidsk PR Va V Eskoslovensku, Soudy V Eskoslovensku, Z Kony Eskoslovenska, Charta 77, Listina Z Kladn Ch PR V a Svobod by Source Wikipedia
Eskoslovensk PR Vo: Lidsk PR Va V Eskoslovensku, Soudy V Eskoslovensku, Z Kony Eskoslovenska, Charta 77, Listina Z Kladn Ch PR V a Svobod Source Wikipedia

Eskoslovensk PR Vo: Lidsk PR Va V Eskoslovensku, Soudy V Eskoslovensku, Z Kony Eskoslovenska, Charta 77, Listina Z Kladn Ch PR V a Svobod

Source Wikipedia

Published August 6th 2011
ISBN : 9781232854463
Paperback
36 pages
Enter the sum

 About the Book 

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 34. Kapitoly: Lidsk pr va v ?eskoslovensku, Soudy v ?eskoslovensku, Z kony ?eskoslovenska, Charta 77, Listina z kladn ch pr v a svobod, Z kon o pr vnosti jedn n souvis c ch s bojem o znovunabyt svobody ?ech? a Slov k?,MoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 34. Kapitoly: Lidsk pr va v ?eskoslovensku, Soudy v ?eskoslovensku, Z kony ?eskoslovenska, Charta 77, Listina z kladn ch pr v a svobod, Z kon o pr vnosti jedn n souvis c ch s bojem o znovunabyt svobody ?ech? a Slov k?, Seznam ?esk ch prvorepublikov ch krajsk ch a okresn ch soud?, Z kon o p i o zdrav lidu, Ob?ansk z kon k, Bene ovy dekrety, Nejvy soud ?eskoslovenska, Trest smrti v ?eskoslovensku, Leteck z kon, Upraven vztahu s ?SSR, Obchodn z kon k, edn list, V bor na obranu nespravedliv? st han ch, Ob?ansk soudn d, Lex Schwarzenberg, Z kon na ochranu republiky, Trestn d, Nostrifika?n z kon, Z kon o zemn m ?len?n st tu, Z kon o z sluh ch T. G. Masaryka, Z kony o z sluh ch M. R. tef nika, Milion sk d vka, V nos o z zen Protektor tu ?echy a Morava, Z kon na ochranu m ru, Recep?n z kon, Podvracen republiky, Z kon o t borech nucen pr ce z 25. jna 1948, Kongruov z kon. V atek: Listina z kladn ch pr v a svobod je sou st stavn ho po dku ?esk republiky. Z kladn pr va a svobody obsa en v Listin? v z sad? vyjad?uj vztah mezi st tem a ob?anem. Pr v a svobod zakotven ch v Listin? se zpravidla m e dom hat ka d, jen n?kter pr va a svobody jsou v zan na st tn ob?anstv . Obsah Listiny vych z z princip? pr vn ho st tu - ze svrchovanosti pr va a z sady mo nosti z sah? st tn moci do svobod jednotlivce jen na z klad? a v mez ch z kona. Pro v echna z kladn pr va a svobody plat, e jsou nezadateln, nezciziteln, neproml?iteln a nezru iteln a e jsou pod ochranou soudn moci. Listina m 44 ?l nk? ?len?n ch do esti hlav. Hlava prvn garantuje n?kter pr va, hlava druh obsahuje katalog z kladn ch lidsk ch pr v a svobod, hlava t?et upravuje pr va n rodnostn ch men in, hlava ?tvrt hospod sk, soci ln a kulturn pr va, hlava p t se zab v pr vem na soudn a jinou pr vn ochranu, hlava est pak upravuje spole?n ustanoven . Listina je prvn m ucelen m stavn m dokumentem, kter zakotvil tradi?n demokra...